Adfærdsregler på studieture

Læs om regelsættet for studierejserne

Ordensregler for studierejser i SYNERGI-regi

Neden for er regelsættet for studierejser - se i øvrigt skolens studie- og ordensregler  Synergi-rejser i 1. g Ingen alkohol på disse ture Synergi-rejser i 2. g & 3. g Eleverne skal efterleve den vejledning, som de medrejsende lærere giver i overensstemmelse med destinationens lovgivning på området Eleverne skal efterleve aftaler med den enkeltes eventuelle værtsfamilie. Eleverne skal deltage aktivt i hele studieturens program. Dvs. der er mødepligt og man møder til tiden og har altid en seriøs opførsel under virksomhedsbesøg m.v. Alle skal vise respekt for de lokale skikke, traditioner og særlige forhold - herunder følge de råd og anvisninger, som bliver givet før og under rejsen af de deltagende ansatte på skolen. Specielt skal nævnes betydningen af at overholde lokale regelsæt på indkvarteringssteder. Der må som hovedregel ikke nydes alkohol på ud- og hjemrejsen Eleverne må ikke bringe sig selv eller andre i fare Eleverne må ikke forstyrre eller forhindre rejsens program Eleverne må ikke være til gene eller belastning for andre på turen. Enhver besiddelse af, nydelse af, formidling af eller medvirken til formidling af enhver form for euforiserende stoffer er en grov overtrædelse.  Sanktioner ved overtrædelse af reglerne Såfremt en elev overtræder adfærdsreglerne eller på anden måde forhindrer, at turen kan gennemføres som planlagt, kan de ledsagende medarbejdere efter aftale med skolens ledelse iværksætte følgende sanktioner: Husarrest, hvor eleven ikke deltager i programmet i dele/eller resten af turen Ved grove overtrædelser hjemsendelse for elevens egen regning. For ikke myndige elever orienteres den pågældendes forældre/værge forud for hjemsendelsen. Den hjemsendte elev ledsages til station eller lufthavn, hvorefter eleven selv skal forestå resten af hjemrejsen, såfremt dette fra skolens side vurderes forsvarligt. Såfremt eleven ikke har mulighed for at dække rejseudgifterne, sørger skolens medarbejdere for at lægge ud, hvorpå skolen efterfølgende opkræver eleven eller dennes forældre/værge udlægget. De ledsagende medarbejdere har bemyndigelse til at træffe beslutninger på destinationen. Deltagelse på studieturen forudsætter elevens underskrift med accept af ovenstående regler. For ikke myndige elever kræves forældrenes/værgens underskrift.