Adfærdsregler på studierejserne

Læs om regelsættet for studierejserne

Vi har et regelsær for studierejserne

Retningslinjer for studierejser

Studieture og ekskursioner er faglige ture, som også har en social og fællesskabende funktion for klassen eller holdet.  Studieture og ekskursioner er undervisning uden for skolen. Det er frivilligt at deltage i studieturen. Hvis flere i en klasse ikke ønsker at deltage, vil skolen overveje ikke at rejse med den pågældende klasse.

Ordensregler for studierejser og ekskursioner bliver gennemgået med eleverne af de lærere, som rejser med dem på studierejse eller ekskursion.  Ud over de nedenstående ordensregler kan de enkelte lærere, med udgangspunkt i forhold, som knytter sig til den konkrete rejse, og de betingelser, denne rejser sætter, fastsætte yderligere regler for elevernes adfærd m.v.

Eleven (eller elevens forældre, hvis eleven er under 18 år) har ansvaret for, at eleven er behørigt forsikret.

Eleverne rejser under de betingelser, der er formuleret af rejsebureauet og de betingelser, som er formuleret i Tønder Handelsskoles ordensregler. Se desuden regler for betaling nedenfor

 • Eleverne skal efterleve den vejledning, som de medrejsende lærere giver i overensstemmelse med destinationens lovgivning på området.
 • Eleverne skal deltage aktivt i hele studieturens program. Dvs. der er mødepligt og man møder til tiden og har altid en seriøs opførsel under virksomhedsbesøg m.v.
 • Alle skal vise respekt for de lokale skikke, traditioner og særlige forhold – herunder følge de råd og anvisninger, som bliver givet før og under rejsen af de deltagende ansatte på skolen. Specielt skal nævnes betydningen af at overholde lokale regelsæt på indkvarteringssteder.
 • Det forudsættes, at eleverne deltager fagligt aktivt på turen, på samme måde som det forudsættes, at de deltager fagligt aktivt i den daglige undervisning. Derfor er indtagelse af alkohol kun tilladt i særlige tilfælde og i et beskedent omfang, fx i forbindelse med en fælles middag eller en tilsvarende begivenhed, efter de ledsagende læreres konkrete beslutning.
 • Eleverne må ikke bringe sig selv eller andre i fare
 • Eleverne må ikke forstyrre eller forhindre rejsens program
 • Eleverne må ikke være til gene eller belastning for andre på turen. Enhver besiddelse af, nydelse af, formidling af eller medvirken til formidling af enhver form for euforiserende stoffer er en grov overtrædelse.

Desuden gælder for studierejser i 1.g:

 • Ingen alkohol på disse ture
 • Eleverne skal være hjemme på hotellet/vandrehjem senest klokken 23.00.

Overtrædelse af ordensreglerne for studierejser vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Ved overtrædelse af ordensreglerne i forbindelse med rejsen i 1.g mistes retten til deltagelse i studierejse i 2.g og/eller 3.g.

Ved hjemsendelse iværksættes flg. procedure:

 • Skolens ledelse underrettes, og denne underretter elevens forældre/værge, uanset elevens alder.
 • Eleven udstyres for egen regning med en enkeltbillet til Tønder.
 • Uanset alder foregår hjemsendelsen uden ledsager.

 

Betaling

Ved første indbetaling til en studietur er tilmeldingen bindende og man hæfter således for det fulde beløb for studieturen. Ved afmelding efter tilmeldingsdatoen vil man højst kunne få refunderet et beløb svarende til det som skolen vil kunne få refunderet ved rejsebureauet.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne

Såfremt en elev overtræder adfærdsreglerne eller på anden måde forhindrer, at turen kan gennemføres som planlagt, kan de ledsagende medarbejdere efter aftale med skolens ledelse iværksætte følgende sanktioner:

 • Husarrest, hvor eleven ikke deltager i programmet i dele/eller resten af turen
 • Ved grove overtrædelser hjemsendelse for elevens egen regning.
  For ikke myndige elever orienteres den pågældendes forældre/værge forud for hjemsendelsen.
  Den hjemsendte elev ledsages til station eller lufthavn, hvorefter eleven selv skal forestå resten af hjemrejsen, såfremt dette fra skolens side vurderes forsvarligt.
  Såfremt eleven ikke har mulighed for at dække rejseudgifterne, sørger skolens medarbejdere for at lægge ud, hvorpå skolen efterfølgende opkræver eleven eller dennes forældre/værge udlægget.
 • De ledsagende medarbejdere har bemyndigelse til at træffe beslutninger på destinationen.
 • Skolen forbeholder sig retten til at sanktionere overtrædelser yderligere efter hjemkomst.
 • Deltagelse på studieturen forudsætter elevens underskrift med accept af ovenstående regler. For ikke myndige elever kræves forældrenes/værgens underskrift.