Uddannelsesparathedsvurdering

Som elev i grundskolen får du lavet en uddannelsesparathedsvurdering.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Og fra 2018 skal også de faglige forudsætninger vurderes.

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

Skolen foretager og indberetter vurderingen

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat

Kriterier, der indgår i vurderingen

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat. Dertil kommer en vurdering af de praksisfaglige forudsætninger.

 • Faglige forudsætninger
  I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen. Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.
  I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser. For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02. For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunktskarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.
 • Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
 • Sociale forudsætninger er delt ind i tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.
 • Praksisfaglige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder:
  • praktiske færdigheder og kreativitet
  • arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
  • værkstedsfærdigheder
  • færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
  • færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Læs mere i Vejledning om vurdering af personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger (pdf)