Fagene på HHX

På HHX fortsætter du med velkendte fag som Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag og Historie, men du får også nye og spændende fag

Fagene på HHX som du fortsætter med fra Grundskolen

Som elev på HHX får du en god blanding af nye og velkendte fag. Du får ikke fag som Fysik, Kemi, Biologi og Geografi, men til gengæld får du fag, som giver dig en masse viden om det samfund vi lever i, økonomiske områder indenfor både privatøkonomi & virksomhedsøkonomi, hvor vi påvirkes af reklamer og marketing, lovgivningen i samfundet samt ikke mindst det internationale område og Danmarks rolle i forhold til andre lande. I alle fag kommer du til at arbejde praksisnært og med problemstillinger fra hverdagen.

De fag som du fortsætter med fra folkeskolen er:
Dansk (A-niveau)
Dansk skal du have i alle tre år på HHX. I faget lærer du at analysere, fortolke, perspektivere og vurdere tekster. Vi arbejder med bl.a. noveller, fiktionsfilm og romaner. Vi har også medierelaterede tekster, og i Dansk arbejder vi derfor meget med traditionelle og sociale medier.  Da vi er en merkantil uddannelse, arbejder vi også med kommerciel kommunikation, f.eks. reklamer. Vi arbejder også praksisnært, og du kommer til at skrive dine egne tekster. Det er både med traditionel, akademisk skrivning, f.eks. dansk stil, men også med at løse kommunikationsopgaver knyttet til erhvervsfaglige tekstgenrer. En opgave kunne f.eks. være at producere en ejendomsmæglerannonce eller et opslag til en virksomheds hjemmeside.
Hør Mai fortælle om Dansk-faget:

Engelsk (A-niveau)
Engelsk er også obligatoriske fag på A-niveau. Altså fag som du skal have i alle tre år på HHX. I Engelsk på HHX indgår arbejde med erhvervsrettede tekster og emner. Det kan for eksempel være, at vi har et forløb om CSR og reklamer, eller at vi udarbejder en virksomhedsprofil.
Meget af undervisningen er organiseret i forløb, og som i mange andre fag arbejder vi både i grupper og individuelt. Du kommer til at beskæftige dig med områdestudier af Storbritannien, USA og et tredje engelsktalende land. Her kan for eksempel indgå politik, samfundsforhold, erhvervsliv og kultur. Vi inddrager ofte aktuelle emner, som for eksempel det amerikanske præsidentvalg.

Matematik (B/A-niveau)
Matematik er obligatorisk i de første to år – er du vild med matematik, kan du også tage det i 3.g. Matematik på HHX, er på nogle områder lidt anderledes, end den matematik du kender fra Folkeskolen. På HHX tager vi udgangspunkt i en anvendelsesorienteret tilgang, hvor anvendelsen hentes inden for fagområder i uddannelsen – herunder de erhvervsøkonomiske -, samfundsøkonomiske – og de afsætningsøkonomiske områder. I undervisningen på HHX vil der i højere grad vil være fokus på at forstå, forklare og bevise formler snarere end at kunne anvende dem. Dermed bliver facit ikke længere så vigtigt som metoden.
Hør Vini fortælle om Matematik på HHX
Hør Laura fortælle om matematik på HHX.

Historie (B-niveau)
Historie skal du have i to år – altså på B-niveau. Historie har du i 2. og 3.g på HHX. I faget arbejder vi med, hvordan mennesker og verden har udviklet sig de sidste ca 200 år. Vi kommer til at forholde os til konkrete begivenheder og brud i historien. Vi beskæftiger os både med Danmark, men også resten af verden.

Faget skal gøre dig i stand til at forstå sociale og kulturelle udviklinger og aktuelle politiske og økonomiske problemstillinger. Historie B består af seks til otte forløb, det kunne være alt fra ’Kvinders stemmeret’ til ’National identitet’. Du skal lære at formidle, formulere og besvare historiefaglige problemstillinger, mundtligt såvel som skriftligt. Derudover skal du skrive et større selvstændigt projekt på baggrund af et af forløbene.
Hør Mai fortælle om Historie på HHX:

Samfundsfag (C, B eller A-niveau)
Det er obligatorisk på C-niveau, men du også muligheden for at vælge Samfundsfag på enten B- eller A-niveau. Faget giver dig grundlæggende viden om samfundet, herunder politik, økonomi og internationale forhold samt sociologiske og kulturelle mønstre

Vi arbejder med politik, så du ikke er i tvivl om hvad der menes, når de i nyhederne taler om ’røde og blå partier’ eller ’samarbejde over midten’. Du får en grundlæggende forståelse for bl.a. ideologier, velfærdsmodeller og økonomi.

Du vil også arbejde med erhvervsmæssige udfordringer, fx vil du få viden om, hvordan Coronakrisen har udfordret virksomhederne, og du vil være i stand til at diskutere mulige løsninger herpå.
Vi tager udgangspunkt i Danmark, men undersøger også internationale forhold og sammenhængene herimellem. Det kunne fx være, hvad Storbritanniens udmelding af EU har af betydning for dansk økonomi og for internationalt samarbejde.

De nye fag

Som HHX-elev får du en række nye fag, som er unikke for uddannelsen. Disse fag er meget spændende og er med til at gøre HHX til en moderne og attraktiv ungdomsuddannelse, hvor der er fokus på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede perspektiver.

Du har nogle fag der er særlige for den enkelte studieretning (Studieretningsfagene). På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet. Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-eksamen efter dine interesser og karriereønsker.

De nye fag på HHX som er obligatoriske:

Afsætning (A- eller B-niveau)
Her arbejder du meget med markedsføring! Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, hvilke målgrupper de går efter og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi. Du kommer til at lære hvordan reklamer benyttes til at påvirke dig til at købe bestemte produkter frem for andre.

Virksomhedsøkonomi (A- eller B-niveau)
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed. Hvad gør virksomheden hvis det går godt? Og hvad hvis indtjeningen ikke er som forventet? Et spændende fag, hvor du kommer tæt på både små, mellemstore og internationale virksomheder.

International økonomi (A- eller B-niveau)
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – bl.a. økonomiske politikker. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst osv.

2.fremmedsprog (A- eller B-niveau)
Du har mulighed for at vælge et nyt sprog på A-niveau (spansk), eller du kan vælge at fortsætte med et sprog (tysk) på B-niveau, som du har haft i folkeskolen. Du kan løfte dit B-niveau til et A-niveau i 3. g. Du kan også vælge begge fag og dermed nøjes med matematik på C-niveau.
Hør Anette fortælle om Tysk på HHX:

Erhvervsjura (C-niveau)
I faget Erhvervsjura (Jura), lærer du om lovgivning, der er relevant for virksomheder i Danmark. Du får et indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund og i forhold til virksomheders økonomi. Du får bl.a. undervisning inden for emner som indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer, e-handel etc. Du lærer at tænke som en advokat og at afgøre og forebygge uenigheder f.eks. mellem en køber og en sælger.

Informatik (C-niveau)
I faget Informatik kommer du til at arbejde med it-udvikling – både i teori og praksis. Hvorfor er det vigtigt med koder og sikkerhed på fx mobiltelefon, computere og NemID. Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne partere.

Vi har på skolen en række valgfag. Vi har en side om valgfagene – klik her for at se valgfagene.

Lars fortæller om faget Kulturforståelse

Martin fortæller om valgfaget Filosofi